Правилник о раду

У складу с чланом 10 Статута Српског лекарског друштва на седници Скупштине Академије медицинских наука Српског лекарског друштва одржаној 17. маја 2019. године, усвојен је:

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се: циљ, задаци и рад Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (у даљем тексту: Академија).
Академија медицинских наука је посебан организациони део Српског лекарског друштва

Члан 2.

Академија је основана на деведесетој годишњој Скупштини Српског лекарског друштва, 15. децембра 1976. године, Статутарном одлуком о оснивању Медицинске академије Српског лекарског друштва.

Члан 3.

На основу Статута Српског лекарског друштва (у даљем тексту СЛД) донетог 28. децембра 2018. године, Академија своју делатност обавља под називом “Академија медицинских наука Српског лекарског друштва“, назив на енглеском језику “Academy of Medical Science – Serbian Medical Society“.
Седиште Академије је у Београду.

Члан 4.

Академија има свој лого, печат округлог облика, штамбиљ правоугаоног облика на којима је исписан текст на српском језику ћирилицом: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва. У средини печата налази се Ескулапова палица са змијом изнад отворене књиге и датумом оснивања Академије.

Обележја Академије су заштићена и могу се користити у складу с одредбама Статута Српског лекарског друштва и овог Правилника.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Члан 5.

Академија је основана с циљем да развија научно-истраживачки рад у свим областима медицине, стоматологије и другим делатностима које су од трајне вредности за унапређење здравствене заштите и побољшање здравственог стања становништва.
Академија своју делатност обавља у складу са Статутом СЛД, овим Правилником, одлукама и закључцима органа СЛД, органа Академије и позитивним прописима.

Члан 6.

Академија у остваривању научно-истраживачког и стручног медицинског рада обавља следеће задатке и послове:

1. Прати и подстиче развој научног рада, фундаменталних и примењених истраживања у свим подручјима медицине и тако доприноси сталном развоју медицинске мисли и праксе.
2. Утврђује доктринарне ставове по одређеним питањима из области медицине, стоматологије и других сродних наука неопходних за развој научног и стручног рада у овим областима.
3. Својом активношћу, а на основу утврђених ставова, подстиче развој научно-истраживачког рада у здравственим и другим установама.
4. Утврђује своје научне програме који су од значаја за развој и унапређење примене резултата научно-истраживачког рада у медицини и у овој активности остварује пуну сарадњу са надлежним органима којима предлаже своја мишљења и ставове.
5. Предлаже надлежним органима и институцијама у области науке, здравства и образовања методе и начин програмирања научног рада а посебно оних који су од значаја за националну патологију.
6. На основу научних сазнања, даје своје предлоге и сугестије за савремени начин школовања здравствених радника.
7. Доставља своје доктринарне и стручне ставове надлежним органима и институцијама и на тај начин утиче на подизање друштвеног значаја научног рада у области медицине и стоматологије и евалуацији научног рада у овим областима.
8. На основу стручних и научних достигнућа, до којих долази методама савременог научно-истраживачког рада, даје предлоге за усклађивање планова и програма стручног и научног усавршевања здравствених радника.
9. Обавља послове континуиране едукације лекара, стоматолога и других здравствених радника
10. Учествује у едукацији и здравственом васпитању целокупне друштвене заједнице
11. Сарађује са другим установама и институцијама у земљи и иностранству у циљу лакше и брже имплементације резултата научно-истраживачког рада у пракси
12. Повезује се са другим сродним академијама у иностранству
13. Бави се издавачком делатношћу, издаје стручне и научне публикације, Информатор о раду Академије и има своју библиотеку.

ЧЛАНСТВО

Члан 7.

Чланови Академије су првенствено чланови Српског лекарског друштва, бирани из реда истакнутих медицинских радника заслужних за унапређење медицинске науке и здравствене заштите.
Чланови Академије могу бити: редовни, ванредни, инострани, почасни и придружени.

Члан 8.

Одлуку о избору у чланство Академије доноси Скупштина Академије.

Кандидат који није изабран за члана Академије нема право жалбе. Право жалбе има предлагач кандидата за избор у чланство Академије и то у случају битне повреде поступка за избор.

Предлагач жалбу подноси Председништву Академије у року од 15 дана од пријема резултата избора.

Председништво одлучује по жалби на првој седници.

Члан 9.

Кандидат који није изабран у чланство Академије, односно чија је кандидатура одбијена, може бити поново кандидован на једној од наредних изборних годишњих скупштина Академије.

Члан 10.

Предлог за избор ванредних чланова Академије подносе Председништву најмање три редовна чланова Академије, научне групе, Друштво лекара Војводине СЛД, Друштво лекара Косова и Метохије СЛД, специјалистичке секције и подружнице СЛД.
За ванредне чланове могу се предложити само чланови СЛД који су активни бар десет година.
Предлог за избор у чланство Академије мора да садржи биографске податке, списак радова кандидата и образложење предлагача из кога се види да кандидат испуњава услове из овог Правилника, односно да има научне, стручне и моралне квалитете, да је достојан чланства у Академији и да је активно учествовао у раду Српског лекарског друштва.

Редовни чланови Академије се бирају из редова активних ванредних чланова. Предлог за избор редовних чланова подносе Председништву научне групе Академије или најмање три редовна члана.

Члан Академије може предложити по једног кандидата за ванредног, редовног, иностраног, придруженог или почасног члана.

Примарни поступак за избор кандидата врше научне групе.

Члан 11.

Поступак за избор нових чланова Академије покреће Председништво. У обавештењу о избору нових чланова прецизно се наводе услови за избор ванредних, редовних, почасних, иностраних и придружених чланова, број чланова који ће бити биран, као и рок за подношење предлога. Обавештење се објављује у дневној штампи, на САЈТ у Академије, а доставља се свим специјалистичким секцијама и подружницама СЛД као и свим члановима Академије.

Предлози се достављају на обрасцу који је саставни део овог Правилника.

Предлози достављени после наведеног рока у обавештењу не узимају се у разматрање.

Председништво Академије примљене предлоге доставља одговарајућим научним групама. Научне групе одређују референте за сваког кандидата који свој писмени извештај доставља председнику научне групе. На основу писменог и усменог извештаја референата на посебној седници научне групе, тајним гласањем врши се избор одређеног броја кандидата (највише 50% већи од броја чланова који ће бити бирани на Скупштини). Уколико већи број кандидата има исти број граничних гласова, све такве кандидате научне групе предлажу за даљи изборни поступак. Предложене листе научне групе достављају Научном већу и Председништву које утврђује дефинитивну листу кандидата за избор на Скупштини Академије.

Члан 12.

Избор нових чланова Академије врши се сваке треће године тајним гласањем на изборној годишњој Скупштини Академије.

Скупштина Академије која претходи изборној Скупштини, утврђује број редовних, ванредних, иностраних, почасних и придружених чланова који се може изабрати.

За стоматологе, у оквиру Научне групе за превентивну и мултидисциплинарну медицину, посебно се утврђује број чланова који може бити изабран.

Предлог за новог члана Академије сматра се усвојеним ако се за њега изјасни више од половине присутног радног кворума чланова Скупштине.

У случају да већи број кандидата (од броја предвиђеног за избор) добије више од 50% гласова, биће изабрани кандидати са већим бројем гласова. Ако већи број кандидата има исти број граничних гласова, коначну одлуку доноси Председништво Академије на првој седници после изборне Скупштине.

Статус чланова Академије

Активан члан

Активани члан је редовни и ванредни члан који активан у остваривању циљева и задатака Академије, присуствује седницама Скупштине, учествује у раду научне групе, организује научне скупове, присуствује научним скуповима које организују други чланови Академије и учествује у осталим активностима које организује Академија у складу са усвојеним Планом и Програмом рада.
Активни чланови имају право да гласају, буду бирани у радна тела Акадмије и да остварују сваку погодност чланства коју евентуално одреди Председништво. Активни члан плаћа годишњу чланарину у износу који одреди Председништво.

Почасни члан

Почасни чланови Академије који су чланови СЛД-а имају право да гласају, али не учествују у руководећим телима Академије. Могу бити чланови саветодавних тела.
Почасни чланови Академије који нису чланови СЛД, а изабрани су у складу са Правилником Академије немају право да гласају нити да учествују у руководећим телима Академије. Не плаћају чланарину али могу користити погодности по посебној одлуци Председништва.
Почасни чланови који су изабрани на основу ранијих Правилника Академије задржавају свој статус.

Инострани чланови

Инострани чланови који немају држављанство Србије, а који имају сталну сарадњу са медицинском заједницом у Србији, при чему дају и значајан допринос међународној афирмацији Академије, не плаћају чланарину, немају право да гласају и учествују у руководећим телима али могу бити чланови саветодавних тела. У току учешћа у раду Академије уживају погодност које посебном одлуком одреди Председништво.

Придружени чланови

Придружени чланови су стручњаци који нису лекари и сарађују са Академијом у остварењу њених циљева и задатака.

Мировање чланства

Чланство мирује ако члан било ког статуса из објективих разлога није у стању трајно да учествује у раду Академије.

Члан 13.

Чланство у Академији престаје: услед неплаћања чланарине СЛД и Академије, и одлуком о искључењу.
Члан Академије може по својој вољи да иступи из чланства без навођења разлога.

Чланство у Академији престаје искључењем у случају да се члан не придржава одредаба овог Правилника, услед нарушавања угледа СЛД и Академије или када буде правоснажно осуђен од стране Суда на казну затвора због кривичног дела.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Академије, на предлог Председништва.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР И БРОЈ ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ

Члан 14.

За редовног члана Академије може бити изабран лекар или лекар стоматолог који је члан Српског лекарског друштва и ванредни члан Академије минимум два претходна изборна периода a испуњава следеће услове:
• лекар који се истакао активним радом као ванредни члан Академије, организовао научне скупове и био активан члан СЛД,
• лекар који својим радом даје видан допринос у научном истраживању и усавршавању научних и стручних медицинских радника и има признате резултате за развој и унапређење здравствене заштите,
• лекар који постиже значајне резултате у фундаменталним и примењеним истраживањима као и у подстицању и координацији развоја научног и стручног рада,

Новоизабрани редовни члан има обавезу да после избора одржи предавање или организује научни скуп у периоду од две године после избора. Посте тога му се уручује повеља о избору за редовног члана
Избори у чланство постају ефективни после одржаних приступних предавања односно организације научних скупова.

Члан 15.

За ванредног члана Академије може бити изабран лекар и лекар стоматолог који је члан СЛД и испуњава следеће услове:

• лекар који активно ради у специјалистичким секцијама и подружницама,
• лекар који постиже запажене научно-истраживачке резултате у проучавању и решавању кључних проблема народне патологије,
• лекар који остварује значајне успехе на организацији и планирању развоја здравствене заштите и здравствене службе,
• лекар који даје битан допринос унапређењу наставе и који постиже значајне успехе у школовању и стручном усавршавању научних и стручних медицинских радника
• лекар који постиже значајне успехе као јавни здравствени радник на решавању питања која су од битног интереса за развој и унапређење здравственог стања и здравствене заштите становништва,

Новоизабрани ванредни члан постаје пуноправни члан Академије после одржаног приступног предавања и уручивања Повеље о избору у чланство Академије. Ванредни члан има обавезу да одржи приступно предавање у периоду од две године после избора.

Члан 16.

За почасног члана бирају се редовни чланови Академије који су у претходном периоду остварили запажену активност у раду Академије али који из оправданих разлога више нису у могућности да учествују у раду Академије.
Почасни члан може постати и кандидат из иностранства који је дао значајан допринос медицинској науци и сарађивао са Академијом и другим научним и здравственим институцијама у нашој земљи а испуњава све услове за избор редовног члана
Предлог за избор почасног члана Академије подносе Председништву најмање три редовна члана Академије, научне групе или Научно веће Академије.

Придружени чланови Академије могу бити стручњаци који нису лекари (биохемичари, молекуларни биолози, генетичари, фармацеути, ветеринари и други) који су својим научним и стручним радом дали значајан допринос развоју медицинске науке, струке и здравствене заштите и доприносе остварењу цињева и задатака Академије..

Предлог за избор придруженог члана Академије подносе Председништву најмање три редовна члана Академије, научне групе или Научно веће Академије.

Почасне и придружене чланове проглашава редовна или ванредна Скупштина Академије на предлог Председништва.

Члан 17.

За иностраног члана може бити изабран кандидат из иностранства који је дао значајан допринос медицинској науци, сарађивао са Академијом и другим научним и здравственим институцијама у нашој земљи
Кандидати за почасне и иностране чланове треба да испуњавају услове за избор редовног члана.
Почасном, иностраном и придруженом члану уручује се Повеља о избору у чланство после одржаног предавања или после организовања научног скупа.

Члан 18.

Број редовних и ванредних чланова Академије може износити највише 1% од укупног броја лекара и лекара стоматолога чланова СЛД.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ

Члан 19.

Права чланова академије се заснивају на Статуту СЛД и овом Правилнику

Чланови Академије, у складу са својим статусом, имају право да учествују у раду тела и органа Академије и да за свој рад користе све погодности које ствара Академија.

Члан 20.

Чланови Академије дужни су да се придржавају одредаба Статута СЛД, одредаба овог Правилника и других аката, одлука и закључака које доносе органи Академије и СЛД.

Чланови Академије су дужни да активно учествују у раду свих тела и органа Академије као и СЛД у која су изабрани као делегати Академије, да организују научне скупове и предавања и друге облике предвиђених активности и да извршавају обавезе које проистичу из овог Правилника.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ АКАДЕМИЈЕ

Члан 21.

Органи Академије су:
-Скупштина
-Председништвао
-Председник, почасни председник, потпредседник
-Генерални секретар
-Секретаријат
-Научно веће
-Научне групе
-Огранци
-Одбори и комисије

СКУПШТИНА АКАДЕМИЈЕ

Члан 22.

Скупштину Академије сачињавају сви редовни, ванредни и почасни чланови Академије чланови СЛД, у складу са статусом свог чланства.
Радни кворум за састанак Скупштине се утврђује на припремном састанку Председништва на основу евиденције о статусу појединих чланова.

Уколико на седници Скупштине нема кворума, а сви чланови су уредно обавештени, у другом сазиву седница Скупштине ће се одржати, без обзира на непостојање кворума и пуноважно одлучивати простом већином присутних чланова.

Скупштина ради на седницама а у току рада води се записник који треба да потпишу председавајући и записничар. Записник треба да садржи: време и место одржавања, број присутних чланова, и податке о раду Скупштине. Детаљна процедура рада Скупштине је регулисана посебним Пословником.

Члан 23.

Скупштина Академије врши следеће послове:
• доноси Правилник о раду Академије и врши његове измене и допуне
• доноси Пословник о свом раду и врши његове измене и допуне
• доноси одлуку о формирању научних група, огранака, одбора и комисија Академије
• доноси остала општа акта, закључке, препоруке и одлуке
• врши избор почасног председника
• врши избор редовних, ванредних, почасних, иностраних и придружених чланове Академије
• одлучује о престанку чланства у Академији
• доноси план и програм рада Академије
• предлаже СЛД у програмску оријентацију у издавачкој делатности
• врши избор чланова Председништва Академије и Научног већа
• разматра и усваја извештај Председништва о раду Академије
• одлучује о другим питањима из делокруга рада Академије ако овим Правилником није овлашћен други орган Академије

Члан 24.

Скупштине Академије одржавају се најмање једном годишње а изборна за органе Академије, по правилу, сваке четврте године.

О одржавању Скупштине Академије, позив се доставља члановима 30 дана пре дана одређеног за седницу, а у хитним случајевима најмање 10 дана.

Седница Скупштине Академије може се одржати ако је присутно више од половине чланова радног кворума. Изборно тело чине активни чланови, редовни, ванредни и почасни који су чланови СЛД. Одлуке се доносе простом већином присутних чланова Скупштине Академије.

Члан 25

Седнице Скупштине сазива Председник Акaдемије на основу одлуке Председништва Академије, на захтев најмање једне трећине редовних и ванредних чланова или на захтев Председништва и Скупштине СЛД.

Начин рада и сва питања о раду Скупштине ближе се регулишу Пословником о раду Скупштине Академије.

ПРЕДСЕДНИШТВО АКАДЕМИЈЕ

Члан 26.

Председништво руководи радом Академије у периоду између две Скупштине.

Члан 27.

Председништво Академије има 11 чланова. Чланове Председништва бира Изборна Скупштина на предлог научних група и огранака Академије.

Члан 28.

Мандат чланова Председништва траје 4 (четири) године уз могућност поновних избора. Уместо чланова који су спречени да обављају своју функцију због других активности, болести, или је на неодговарајући начин обављају, редовна годишња Скупштина може на њихово местo кооптирати друге чланове из исте организационе јединице, чији мандат траје до наредног избора Председништва.

Члан 29.

Председништво Академије бира председника, потпредсеника и генералног секретара из редова својих чланова за период мандата Председништва.
Председништво предлаже Скупштини почасног председника.


Члан 30.

Председништво Академије врши следеће послове:
• Извршава одлуке, закључке и препоруке Скупштине Академије
• Подноси Скупштини предлоге општих аката из надлежности Скупштине
• Руководи радом Академије између две седнице
• Предлаже избор нових чланова Академије
• Припрема извештај о раду Академије и разматра извештаје о раду других органа Академије које доставља на разматрање и усвајање Скупштини
• Доноси одлуке о сазивању Скупштине и предлаже дневни ред
• Стара се о издавачкој делатности и доноси одговарајуће одлуке
• Бира чланове Секретаријата научних група, одбора и комисија, а на предлог Научног већа
• Именује Уређивачки одбор главног и одговорног уредника публикација Академије
• Предлаже чланове Академије медицинских наука СЛД у организациона тела СЛД
• Врши и друге послове на основу овог Правилника и других аката Академије, одлука и закључака Скупштине, а на основу Статута, општих аката и закључака надлежних органа СЛД

Председништво ради у седницама. Седнице сазива председник , а у његовом одсуству потпредседник.

Председништво по правилу сазива своје седнице најмање једном у три месеца а по потреби и чешће.

Члан 31.

Седница Председништва може се одржати ако је присутно више од половине укупног броја чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних чланова.

О раду седнице Председништва води се записник.

У случају када постоји потреба да се хитно предузму одређене мере за које је надлежна Скупштина, Председништво је овлашћено да само предузме те мере, за које је потребна накнадна сагласност Скупштине Академије.

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ

Члан 32.

Секретаријат сачињавају: председник, потпредседник, генерални секретар Академије, председник и потпредседник Научног већа и председници научних група.

Секретаријат за свој рад одговара Председништву Академије. Чланови Секретаријата бирају се за период као и чланови Председништва.

Члан 33.

Секретаријат врши следеће послове:

Извршава одлуке и закључке Председништва Академије
Припрема предлоге и доставља их Председништву на разматрање
Припрема извештај о раду Академије
Обезбеђује потребне услове за рад Академије

НАУЧНО ВЕЋЕ АКАДЕМИЈЕ

Члан 34.

Ради ефикаснијег извршавања задатака из делокруга рада Академије, Изборна Скупштина Академије бира чланове Научног већа које се конституише на својој првој седници.

Председници научних група и огранака су по положају чланови Научног већа.
Научно веће има има укупно 15 чланова.

Чланови Научног већа се бирају за исти период као и чланови Председништва.

Члан 35.

Научно веће је саветодавно тело Председништва Академије.

Члан 36.

Научно веће обавља следеће послове:

• Помаже Председништву у програмирању рада Академије
• Утврђује конкретне научне програме
• Утврђује смернице и конкретне задатке с другим научним институцијама
• Расправља и даје мишљење о извештајима и предлозима научних група или појединих чланова Академије
• Даје предлоге за унапређење научног рада и других задатака
• Разматра и даје своје мишљење о финансијским плановима појединих истраживачких пројеката
• Помаже Председништву у организовању научних скупова
• Разматра предлоге о кандидатима за нове чланове Академије и даје Председништву своје мишљење

Члан 37.

Научно веће ради у седницама. Седница се може одржати ако је присутно више од половине чланова Научног већа. Одлуке се доносе простом већином присутних чланова на седници.

НАУЧНЕ ГРУПЕ, ОГРАНЦИ, ОДБОРИ И КОМИСИЈЕ АКАДЕМИЈЕ

Члан 38.

Скупштина Академије, на предлог Научног већа, образује научне групе према одређеној стручној тематици: интернистичку, хируршку и мултидисциплинарну. Рад научних група усклађује Научно веће.

Интернистичку научну групу чине сви чланови интернистичких дисциплина, Хируршку научну групу чине сви чланови хируршких дисциплина, а Мултидисциплинарну групу чине чланови осталих дисциплина.

Члан 39.

Члан Академије може бити члан само једне научне групе. Састав, организација и делокруг рада научних група утврђује се одлуком о образовању научних група.

Члан 40.

Председништво и научно веће могу формирати огранке, комисије, одборе и активе ради проучавања и праћења одређених питања. Број чланова, делокруг рада и друго одређује се одлуком о образовању огранака, комисија, одбора и актива.

Седнице научних група, огранака, комисија и одбора могу се одржати ако седници присуствује више од једне половине чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

Члан 41.

Научном групом руководи Секретаријат кога чине: председник, потпредседник и секретар. Они извршавају задатке постављене од Председништва, Научног већа и саме научне групе, а за свој рад одговарају Председништву и Скупштини Академије. Мандат чланова Секретаријата научних група је исти као за чланове Председништва и Научног већа.

Члан 42.

Огранке могу да формирају чланови Академије медицинских наука СЛД ван Београда, уколико у том месту или регији живи и ради најмање 5 (пет) чланова Академије. Огранак разматра све одлуке Председништва, Научног већа и научних група и своје ставове доставља одговарајућим научним групама. Огранком руководи председник кога на предлог чланова огранка одређује Председништво Академије. Мандат председника и секретара Огранка траје колико и чланова Председништва Академије.

ПРЕДСЕДНИК,ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК, ПОТПРЕДСЕДНИК, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 43.

Кандидата за председника Академије могу да предложе 5 чланова
Председништва, а бира га Председништво на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.
За председника Академије могу се предлагати и бирати само редовни чланови Академије који су својим досадашњим вишегодишњим радом постигли запажене резултате у остваривању циљева и задатака Академије.
Кандидат за председника Академије је обавезан да чланове Председништва/Скупштине упозна са својим програмом рада.

Председник се, по правилу, бира јавно на седници Председништва уколико постоји један кандидат. У случају да постоји више кандидата за председника, гласање се врши тајно.
Ако приликом избора председника ниједан од предложених кандидата није добио потребну већину гласова, гласање се понавља за два кандидата са највећим бројем гласова. У случају да у поновљеном гласању оба кандидата добију подједнак број гласова, тајно гласање се понавља док један кандидат не добије више гласова.

Изабрани председник предлаже кандидата за потпредседника, генералног секретара Академије.
Потпредседник је по правилу један од председника огранака Академије. Генерални секретар је редовни вишегодишњи активан члан Академије.
Председништво предлаже Скупштини кандидата за почасног председника Академије. За почасног председника се предлаже дугогодишњи члан Академије и СЛД који је својим континуираним радом на руководећим функцијама постигао значајне резултате у остваривању циљева и задатака.

Права и дужности председника:

– представља Академију и Председништво Академије са свим правима и овлашћењима која су му дата статутом СЛД и Правилником о раду Академије
– сазива седнице Скупштине и Председништва Друштва и руководи њиховим радом
– потписује све одлуке и друга акта које доноси Скупштина и Председништво и стара се о њиховом извршењу
– о најважнијим питањима председник се консултује са потпредседником и генералним секретаром, а та консултација је обавезна када због хитности доноси одлуке из надлежности Председништва за које је потребна накнадна
сагласност Председништва.
У случају одсуства председника све обавезе и права преузима потпредседник или генерални секретар.
Почасни председник има статус доживотног члана Председништва и Скупштине Академије са правом гласа као и сва права предвиђена Статутом СЛД.

Члан 44.

Генерални секретар спроводи одлуке органа Академије, координише рад огранака и тела Академије и помаже председнику у пословима из његовог делокруга рада.
У случају спречености генералног секретара замењује га један од чланова Секретаријата којег одреди Секретаријат.
Одлука о обнови мандата доноси се у складу са Статутом СЛД.

Секретари огранака и научних група се заједно са сталним службеником канцеларије баве непосредним организационим пословима Академије и старају да се ови послови уредно воде.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 45.

Академија се бави издавачком делатношћу.

Академија издаје годишњи Информатор, и периодичну публикацију “Монографије научних скупова АМН СЛД“ у којима се објављују радови саопштени на научним скуповима које организује Академија, друге пригодне материјале о раду академије и појединих њених чланова.

Академија може бити издавач и суиздавач и других штампаних или електронских публикација када је то у њеном интересу

Издавачка делатност има Уређивачки одбор, који чине чланови Академије,Главног и одговорног уредника и једног или два помоћника

Главног и одговорног уредника, помоћника главног и одговорног уредника и чланове Уређивачког одбора бира Председништво Академије и Научног већа простом већином

Мандат главног и одговорног уредника и чланова Уређивачког одбора траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора.
Чланове уређивачког одбора предлаже главни и одговорни уредник а усвајају се на седници Председништва и научног већа.
Главни и одговорни уредник подноси периодични извештај Председништву.

Свака монографија подлеже поступку рецензије. Уређивачки одбор одређује 3 (три) рецензента од којих је најмање један члан Академије.

Члан 46.

Информисање чланова Академије, као и јавности, о раду, активностима и делатностима врши се преко Информатора , интернет сајта, одржавањем разних стручних састанака и других манифестација, преко писаних медија, радија, телевизије, итд. чиме се остварује начело јавности у раду.

Члан 47.

Академија има своју Библиотеку која је организационо саставни део Библиотеке Српског лекарског друштва.

ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 48.

Имовина Академије састоји се од прихода.
Приходи Академије су:

• Средства остварена од пројеката, добијена из буџетских фондова надлежних институција Републике Србије
• Сопствена средства која Академија оствари организацијом научних скупова, симпозијума, семинара, конгреса и програма континуиране медицинске едукације
• Средства добијена од спонзора
• Донације
• Чланарина
• Легати и други извори прихода

Члан 49.

Имовина Академије је својина Српског лекарског друштва и води се у складу са прописима и општим актима СЛД која су у књиговодственој евиденцији издвојена као средства Академије. Посебним актом СЛД регулишу се овлашћења и начин расподеле финансијских средстава која се остварују у оквиру активности Академије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Академија престаје са радом :

• Уколико постоје законске сметње за даљи рад одлуком надлежног државног органа
• Одлуком Скупштине Академије
• Одлуком Скупштине СЛД као оснивача

Члан 50.

У случају престанка рада Академије имовина Академије припада СЛД.

Члан 51

Правилник о раду Академије се доставња Председништву СЛД на усвајање и по усвајању на Скупштини Академије ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања на интернет сајту СЛД.


Председник СЛД
Академик Радоје Чоловић с.р.

Генерални секретар Академије Председник Академије
Проф. др Радојка Коцијанчић с.р. Проф. др Павле Миленковић с.р.