О нама

Српско лекарско друштвo у оквиру своје делатности основало је Медицинску академију 1976. године.

Било jе потребно да протекне цео jедан век од оснивања Српског лекарског друштва (1872) па да се идеја о оснивању Медицинске академије преточи у конкретну организацију која ће на најбољи и ефикаснији начин одразити достигнути положај медицинске науке и научне мисли у нашој средини. На Скупштини Академије 1994. године донета је одлука о оснивању Војвођанског огранка и Огранка у Нишу. У складу с развојем Академије, 2000. године промењено је име Медицинске академије у Академија медицинских наука, што је регулисано Статутом Српског лекарског друштва који је регистрован код надлежних државних органа 2000. године.


Наjважниjи задаци Академиjе медицинских наука СЛД су да:

– прати и подстиче развој научног рада основних, развојних и примењених истраживања у свим областима научно-истраживачког рада од интереса за медицину и стоматологију
– обавља послове континуиране едукације лекара из делокруга свога рада
– врши популаризацију и помаже у примени резултата научног рада у оквиру медицинске и стоматолошке групације
– у оквиру својих научних програма израђује и предлаже стандарде за остварење најновијих достигнућа у области медицине и стоматологије
– врши јавни утицај у области промоције науке и прихватња нових стандарда од општих интереса
– у оквиру своје делатности остварује сарадњу са другим релевантним институцијама и надлежним органима којима предлаже стандарде за увођење резултата научно- истраживачког рада у праксу
– даје предлоге за усклађивање планова и програма у области образовања, научног и стручног усавршавања у области медицине и стоматологије
– сарађује са другим установама и институцијама у земљи и иностранству у циљу лакше и брже имплементације резултата научно-истраживачког рада у праксу
– остварује повезивања са другим сродним академијама у региону и иностранству

Академиjа медицинских наука СЛД окупља наше наjпознатиjе научнике и стручњаке из разнородних медицинских научних и стручних области. У њеном саставу тренутно је 121 редовних, 79 ванредних, 81 почасна члана. Избор нових чланова Академиjе врши се сваке треће године.

Тематски дефинисани научни скупови и предавања, приступна предавања новоизабраних чланова, програми континуиране едукације и предавања за популаризацију науке и струке, основни су и најзначајнији део активности Академије.

Из богате издавачке делатности Академије издвајамо монографију о њеном тридесетогодишњем развоју и Биографије дугогодишњих чланова академије Српског лекарског друштва

Референт Академије медицинских наука и Примаријате:

Сара Јањић, тел. 3233-578

Е-mail: akademija@sld.org.rs